Undergraduate | Academic Master | PhD | MBA | EMBA |
Column navigation
Professionship Committee 

Chair

Qiang Ye

Vice Chair

Xiaolong Xue

Members

Bo Yu

Fusheng Wang

Xuefeng Wang

Yezhuang Tian

Wenguo Ai

Zhongying Qi

Xiangbin Yan

Jianing Mi

Qingpu Zhang

Xiaofeng Hui

Xiaofeng Ju

User Login
Already a subscriber?
School Publications
 
Set as homepage | collect this station | Dean mailbox | administrator mailbox
Copyright © 2012 | School of Management Harbin Institute of Technology | TEL:+86-0451-86414009