Undergraduate | Academic Master | PhD | MBA | EMBA |
Column navigation
Financial Budget Committee 

Chair

Qiang Ye

Vice Chair

Zebin Zhao

Members

Tao Ma

Qiang Ye

Yezhuang Tian

Yuan Jiang

Guoxin Li

Li Zhang

Jingbo Shao

Yifu Lin

Yan Meng

Zebin Zhao

Wentao Cao

Yanmin Peng

Xiaofeng Ju

User Login
Already a subscriber?
School Publications
 
Set as homepage | collect this station | Dean mailbox | administrator mailbox
Copyright © 2012 | School of Management Harbin Institute of Technology | TEL:+86-0451-86414009